Whispering Woods Resort

Whispering Woods Resort — Welches, Oregon — Direct Exchange
ROOM SIZE/SEASONWeek NumbersMONTUEWEDTHUFRISATSUNWEEK
1 BEDROOM
PEAK 1, 5-10, 27-34, 36, 52 1000 1000 1000 1450 1550 1550 1450 9000
HIGH 2-4, 11-14, 23-26, 35, 37, 51 700 700 700 1150 1300 1300 1150 7000
MID 21-22, 38-41 550 550 550 750 925 925 750 5000
LOW 15-20, 42-50 300 300 300 450 600 600 450 3000
2 BEDROOM
PEAK 1, 5-10, 27-34, 36, 52 1700 1700 1700 2250 2700 2700 2250 15000
HIGH 2-4, 11-14, 23-26, 35, 37, 51 1500 1500 1500 2000 2250 2250 2000 13000
MID 21-22, 38-41 800  800 800 1300 1500 1500 1300 8000
LOW 15-20, 42-50 550 550 550 750 1500 1500 760 5000
Read 11 times Last modified on Friday, 28 July 2017 19:11

Related items